Oferta
5-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV

Inwestycja z Premią

Szansa na zysk w wysokości

23% po 5 latach
(4,6% w skali roku)
Produkt dostępny:
Online
Oddziały
Centra Private Banking

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 31 maja - 26 czerwca 2019 r.

Gwarantowany zysk

1%

w Dniu Wykupu

Szansa na dodatkowy zysk

22%

po 5 latach

(4,4% w skali roku)

Okres inwestycji

5 lat

możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Ochrona kapitału

100%

w dacie zapadalności

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Inwestycja z Premią” zależny jest od notowań indeksu EURO STOXX Select Dividend 30 Index (Bloomberg: SD3E Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny.

W skład Indeksu wychodzi 30 wybranych akcji notowanych w indeksie EURO STOXX, które notowane są na 11 europejskich rynkach: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii i Hiszpanii.

Do Indeksu wybierane są akcje 30 spółek pod względem wysokości wypłaty dywidendy, jej wzrostu w ostatnich pięciu latach oraz udziale dywidendy w zysku netto. Skład Indeksu rewidowany jest co roku w marcu, a wagi poszczególnych spółek w Indeksie zależne są od wielkości wypłacanej dywidendy. Indeks jest indeksem cenowym, to znaczy, że do stopy zwrotu nie są wliczane dywidendy.

W Dniu Obserwacji Początkowej, wyznaczany jest Poziom Początkowy.

W Dniu Wyceny Wykupu (na zamknięcie notowań), wyznaczany jest Poziom Zamknięcia.

Jeżeli Poziom Zamknięcia:

 • znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego, na tym samym poziomie lub powyżej Poziomu Początkowego, ale wzrośnie nie więcej niż o 1% względem Poziomu Początkowego, Inwestorom zostanie wypłacone 101% wartości nominalnej,
 • wzrośnie o więcej niż 1% względem Poziomu Początkowego, Inwestorom zostanie wypłacone 101% wartości nominalnej oraz Dodatkowy Kupon w wysokości 22% - w takiej sytuacji łączny zysk wyniesie 23% (4,6% w skali roku).

 

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Zobacz scenariusze

na czym oparty jest produkt

 

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Inwestycja z Premią” zależny jest od notowań EURO STOXX Select Dividend 30 Index (Bloomberg: SD3E Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny, posiadający pozytywną długoterminową opinię Wealth Management Grupy BNP Paribas.

Aktualne notowania Indeksu publikowane są na stronie internetowej: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SD3E.

 

OTOCZENIE RYNKOWE

 

 

EURO STOXX Select Dividend 30 Index

 

WYKRES NOTOWAŃ ZA OSTATNICH 5 LAT


Źródło: Bloomberg

 

SZCZEGÓŁY

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Inwestycja z Premią”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności) (5 lata)

 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Bankowości Prywatnej

Znajdź Centrum

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 31 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w Nocie prawnej)
Dzień Obserwacji Początkowej 28 czerwca 2019 r.
Okres inwestycji 5 lat
Gwarantowany Kupon 1%
Dodatkowy Kupon 22%
Dzień Wyceny Wykupu 27 czerwca 2024 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 4 lipca 2024 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji do 50 000 000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50 000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Opłata dystrybucyjna
 

Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki

Dzień Emisji 8 lipca 2019 r.
Poziom Początkowy Wartość Indeksu na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Zamknięcia Wartość Indeksu na zamknięcie notowań w Dniu Wyceny Wykupu
Bariera Wypłaty Dodatkowego Kuponu 101% Poziomu Początkowego
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS1960417456

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

5-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Inwestycja z Premią” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska S.A. („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,

 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu - dacie zapadalności),

 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),

 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości tj. w 100%, przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia.
 • Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

 

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (okres inwestycji wynosi 5 lat).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;

 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);

 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Inwestycja z Premią”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych/instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

MiFID
Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że w dniu 5 czerwca 2019 roku wygasa ważność Prospektu, na podstawie którego rozpoczyna się niniejsza Oferta Certyfikatów. Emitent przed wygaśnięciem ważności Prospektu planuje, aby nastąpiło zatwierdzenie przez Autorité des marchés financiers (AMF), działającą jako właściwy organ, nowego Prospektu (dalej Nowy Prospekt), jego publikacja, oraz notyfikacja przez Komisję Nadzoru Finansowego i kontynuowanie Oferty na podstawie Nowego Prospektu. Wszyscy Inwestorzy, którzy złożą zapisy na Certyfikaty przed publikacją Nowego Prospektu, będą mieli prawo do odwołania swojego oświadczenia o zapisie w części lub w całości w terminie dwóch dni roboczych od dnia wejścia w życie Nowego Prospektu. W przypadku nieopublikowania Nowego Prospektu do dnia 5 czerwca 2019 r. (włącznie) Oferta Certyfikatów może zostać natychmiast wstrzymana i w takiej sytuacji nie będą przyjmowane dalsze zapisy na Certyfikaty. W przypadku wstrzymania zapisów na Certyfikaty, o ile Emitent nie skorzysta z uprawnienia do wycofania Oferty Certyfikatów i odwołania Oferty, zapisy złożone przed 5 czerwca 2019 roku będą uznane za ważne. W przypadku odwołania Oferty Certyfikatów albo odwołania przez Inwestorów oświadczenia o zapisie w całości lub w części, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną im zwrócone na rachunki, z których dokonano wpłat, w pełnej wysokości (bez dodatkowych odsetek), w terminie 2 dni roboczych, odpowiednio od dnia decyzji o odwołaniu Oferty Certyfikatów albo od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu zapisu w części lub w całości.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.
Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń